en el moment
de la preinscripció

TOT L’EQUIP DOCENT I EL PERSONAL NO DOCENT APLICA LES MESURES D’ACTUACIÓ

LA FAMÍLIA ADJUNTA
L’INFORME MÈDIC ON
S’INFORMA DE LES
AL∙LÈRGIES ALIMENTARIES
I/O AL LÀTEX DEL SEU
FILL/A, LES PAUTES QUE
S’HAN DE SEGUIR I
DEL QUE S’HA DE FER EN
CAS D’URGÈNCIA

protocol per l'alumnat

amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex

previ a
l'escolarització

LA DIRECCIÓ DEL
CENTRE S’ENTREVISTA
AMB LA FAMÍLIA.

L’EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE CONJUNTAMENT AMB L’EAP, SI S’ESCAU DISSENYA LES MESURES DE CAIRE PREVENTIU i D’ACTUACIÓ QUE S’HAN DE REALITZAR AL CENTRE.

EL/LA DIRECTORA/A DEL
CENTRE INFORMA AL
PROFESSORAT I AL PERSONAL NO DOCENT DEL CENTRE I ESCOLTA SUGGERIMENTS

CAS QUE L’ALUMNE NECESSITI UNA ATENCIÓ ESPECÍFICA LA DIRECCIÓ DEL CENTRE HO COMUNICARÀ ALS SERVEIS TERRITORIALS

a l'inici de
l'escolarització

TOT L’EQUIP DOCENT I EL PERSONAL NO DOCENT APLICA LES MESURES D’ACTUACIÓ

A LES ETAPES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EL TUTOR/A DEMANA LES FAMÍLIES DEL GRUP
COL∙LABORACIÓ EN LES
MESURES

EL TUTOR/A TREBALLA AMB EL GRUP ELS ASPECTES A TENIR EN COMPTE RELACIONATS AMB LES AL∙LÈRGIES

durant
l'escolarització

DESCARREGA

EN PDF

EL TUTOR/A TREBALLA AMB EL GRUP ELS ASPECTES A TENIR EN COMPTE RELACIONATS AMB LES AL∙LÈRGIES

LA INFORMACIÓ EN CAS
D’URGÈNCIA I LA FARMACIOLA DE L’ALUMNE /A SEMPRE A L’ABAST DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT ATENDRE A L’ALUMNE/A EN CAS DE REACCIÓ AL∙LÈRGICA
EVITAR DINS I FORA DE L’AULA TOT ALLÒ QUE COMPORTI RISC ASSEGURARSE DE QUE EL
MATERIAL QUE S’ADQUIREIX I
S’UTILITZA NO REPRESENTA CAP RISC AVISAR SEMPRE A LA FAMÍLIA EN CAS D’URGÈNCIA I DE LES
ACTIVITATS DE CARÀCTER
EXTRAORDINARI NO DISCRIMINAR A L’ALUMNAT
A CAUSA DE LA SEVA SINGULARITAT COL∙LABORAR AMB LA FAMÍLIA

FONT: Deparment d'Educació

Generalitat de Catalunya