Al·lèrgia alimentària: Escola i família.

Sovint, els pares que tenim un fill/a en edat escolar i amb algun tipus d'intolerància i/o al·lèrgia alimentària, ens trobem davant la incertesa de com es gestionarà aquest tema a l'escola. A casa ho tenim tot o quasi tot sota control i som nosaltres qui controlem la situació, però, i en l'àmbit escolar? Tindran en compte que hi ha materials que contenen traces d'alguns aliments o materials, com el làtex, que provoquen al·lèrgia?; A l'hora del menjador tindran en compte la utilització d'uns coberts diferenciats per servir el seu àpat?; En cas d'anafilaxi sabran utilitzar l'auto injector d'adrenalina?; Quan vagi d'excursió podrà participar en totes les activitats programades?,... Aquestes i moltes altres qüestions són les que els pares i mares ens formulem a l'hora d'escolaritzar els nostres fills amb al·lèrgia alimentària en el centre educatiu.

 

Segons la European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), a nivell europeu, l'al·lèrgia alimentària afecta almenys a un 4-8% de la població infantil i un 20% de les reaccions al·lèrgiques es produeixen a les escoles. És per això, que dedicarem aquest article a recomanar una sèrie de consells a les famílies i al personal dels centres educatius amb alumnes que presenten algun tipus d'al·lèrgia alimentària, per tal d'afavorir una escolarització segura a aquests alumnes. És important gestionar el tema de manera conjunta: família-escola. Des de el Departament d'Educació s'ha elaborat un protocol que explica que cal fer en les diferents fases d'escolarització de l'alumnat amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex.

 

A continuació us en fem un resum:

 

Quan fem la preinscripció al centre educatiu:

 • És important que la família adjunti un informe mèdic on s'informi de les al·lèrgies alimentàries i/o al làtex de l'alumne/a.

 • Cal informar, per escrit, de quines són les pautes a seguir en cas de reacció al·lèrgica (pla d'actuació individualitzat).

 

Prèviament a l'escolarització:

 • Entrevista escola-família.

 • L'equip directiu dissenya les mesures preventives i un pla d'actuació del centre i en cas que l'alumne necessiti una atenció específica s'ha de comunicar als serveis territorials.

 • El director/a informa a tot el personal del centre escolar (docent i NO docent). Inici de l'escolarització:

 • S'apliquen mesures preventives/actuació per part del personal (docent i NO docent) de l'escola.

 • Els tutors/es, especialment d'educació infantil i de primària, demanen a les famílies col·laboració referent a les mesures preventives i treballa amb els alumnes aspectes a tenir en compte sobre l'al·lèrgia alimentària.

 

Durant l'escolarització:

 • El pla d'actuació individualitzat i la farmaciola (medicació) de l'alumne/a ha d'estar ubicat en un lloc segur i que conegui TOT el personal del centre educatiu.

 • Atendre a l'alumne/a en cas de reacció al·lèrgica (lleu o greu).

 • Aplicar les mesures preventives establertes al centre per tal d'evitar qualsevol risc. Com per exemple: utilitzar materials sense al·lèrgens ni traces, oferir activitats segures, evitar celebracions/festes on s'utilitzin determinats aliments, etc.

 • No discriminar a l'alumnat i oferir activitats en les que pugui participar.

 • Estar en contacte amb la família per consultar qualsevol dubte referent a l'al·lèrgia alimentària.

 

Esperem que aquest petit resum us pugui ajudar tant a les famílies com al personal dels centres educatius amb alumnes que conviuen amb l'al·lèrgia alimentària.

 

Autora: Jèssica Pardos.

Diplomada en infermeria

Màster en Educació per la Salut

Fundadora Alergicus